Wysokość taryf

Obciążenie sieci

PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2018-2021:

Taryfy dla Gminy Biały Bór od 26.05.2018 roku

Taryfy dla Gminy Borne Sulinowo od 26.05.2018 roku

Taryfy dla Gminy Szczecinek od 26.05.2018 roku

Taryfy dla Miasta Szczecinek od 26.05.2018 roku

Taryfy dla Gminy Barwice od 18.07.2018 roku

Taryfy dla Gminy Grzmiąca od 18.07.2018 roku

 

 

Wpłaty należności za wodę i ścieki
Faktury VAT za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wystawiane są w zależności od okresu rozliczeniowego. Faktura przesyłana jest Odbiorcy pocztą (listem zwykłym) lub doręczana przez pracownika Spółki.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym na fakturze.
Zapłaty należy dokonać w kasie (punkt kasowy ul. Cieślaka 6 b w Szczecinku – budynek ZGM TBS Sp. z o.o.) albo przelewem na rachunek bankowy Spółki. Jako datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółki. W związku z tym przy realizacji należności za pośrednictwem banków i urzędów pocztowych należy uwzględnić czas trwania operacji bankowych. Od wpłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki dokonywane w niżej podanych punktach nie są pobierane dodatkowe opłaty:

  • PUNKT KASOWY w Szczecinku przy ul. Cieślaka 6b w budynku ZGM TBS Sp. z o.o. – punkt czynny od poniedziałku do środy w godz. 07:30- 15:00, w czwartek w godz. 7.30 do 16.30, w piątek w godz. 7.30- 13.30.
  • BANK SPÓŁDZIELCZY w Barwicach ul Bankowa 9, Plac Wolności 12;
  • BANK SPÓŁDZIELCZY w Białym Borze ul. Żymierskiego 13;
  • BANK SPÓŁDZIELCZY w Grzmiącej ul. Kolejowa 7.