Struktura organizacyjna

IMG_0086-001Do Zarządu Spółki należy prowadzenie spraw Spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz z wyjątkiem spraw, które są  kompetencją Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.
Prezes Zarządu sprawuje nadzór nad pionem finansowym, Działem Eksploatacji Sieci, Działem Logistyki, Działem Organizacji,  Sekcją Kadr oraz Sekcją BHP.

Wiceprezesowi Zarządu podlega Dział Oczyszczania Ścieków, Dział Produkcji Wody, Dział Energetyczny oraz Laboratorium Badań Wody i Ścieków.
Pionem finansowym kieruje Główny Księgowy, któremu podlegają następujące działy: Dział Księgowości, Dział Głównego Ekonomisty oraz Dział Sprzedaży i Marketingu.

Schemat organizacyjny od 01.09.2017 roku