Oczyszczalnia ścieków cz. 1

Pierwszy stopień oczyszczania

Wiceprezes Zarządu Beata Pszczoła- Bryńska

Bardzo trudno napisać o oczyszczalni ścieków w sposób zrozumiały dla przeciętnego czytelnika, mimo to postaram się Państwu nieco przybliżyć (przy minimalizacji specjalistycznego, technicznego słownictwa) historię oraz zasady funkcjonowania szczecineckiej oczyszczalni.Ze względu na złożoność procesów technologicznych zachodzących na oczyszczalni ścieków cały tekst dotyczący jej funkcjonowania będzie się składał z 3 części:

– cz. 1 – pierwszy stopień oczyszczania (oczyszczanie mechaniczne),

– cz. 2 – drugi stopień oczyszczania (oczyszczanie biologiczne),

– cz. 3 – gospodarka osadowa wraz z odzyskiem biogazu w procesie kogeneracji.

Oczyszczalnia ścieków w Szczecinku z zastosowaniem technologii opartej na osadzie czynnym została zaprojektowana przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku w latach 1974 – 1978 i uruchomiona, po długotrwałym procesie inwestycyjnym w 1987 roku. W owych czasach inwestycje trwające niemalże dziesięć lat były powszechnym zjawiskiem, niestety w przypadku tak specyficznego obiektu jakim jest oczyszczalnia ścieków, po zakończeniu dziesięcioletniego procesu inwestycyjnego wymagana jest już jego modernizacja…

Pierwsza modernizacja (znawcy przedmiotu zapewne zaraz zwrócą mi uwagę, że Prawo budowlane nie definiuje pojęcia „modernizacja” ale obiecałam, że będzie zrozumiale więc słowo to jest w tym przypadku jak najbardziej właściwe) oczyszczalni przypada na lata 1993-1994, wprowadzono wówczas układ dwustopniowy mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków z oddzielnym układem do przeróbki osadów.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i związana z tym faktem implementacja przez nasz kraj unijnych przepisów spowodowało, że istniejąca oczyszczalnia nie spełniała określonych wymogów w zakresie eliminacji biogenów, głównie azotu.

W roku 2006 spółka przystąpiła, jako jeden z czterech beneficjentów do realizacji Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności została wydana dla tego Projektu 9 grudnia 2005. Trudna w owym czasie sytuacja na rynku budowlanym (znaczny wzrost cen usług i materiałów budowlanych) spowodowała ogromny wzrost wartości zaplanowanego przedsięwzięcia i wymusiła konieczność restrukturyzacji Projektu, w wyniku czego Projekt podzielono na II fazy.

W dniu 10.12.2009r. w NFOŚiGW została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty-Faza II” i właśnie w ramach tej umowy został zrealizowany Kontrakt XXIIIA – Oczyszczalnia ścieków w Szczecinku. Wartość Kontraktu brutto to 23 259 323,18 Euro.

Zasięg zlewni

Procesowi oczyszczania poddawane są ścieki dopływające do oczyszczalni z terenu miasta Szczecinek oraz miejscowości z terenu gminy wiejskiej Szczecinek: Dębowo, Parsęcko, Skotniki, Godzimierz, Marcelin, Mosina, Trzcinno, Gałowo, Dalęcino, Gwda Wielka, Gwda Mała, Jelenino, Sitno i z miejscowości Radacz i Kucharowo położonych w gminie Borne Sulinowo.

Układ technologiczny oczyszczalni przed modernizacją

Eksploatowany przed modernizacją układ technologiczny oczyszczalni składał się z następujących ciągów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów:

  • ciąg technologiczny oczyszczania ścieków doprowadzanych kanalizacją sanitarną,
  • ciąg przeróbki osadów ściekowych,
  • Instalacja biogazu bez odzysku biogazu.

Koncepcja technologiczna modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Szczecinku, na podstawie której w roku 2003 powstał projekt techniczny i technologiczny zrealizowany w ramach „Parsęty”, zakładała maksymalne wykorzystanie istniejących obiektów.

Układ technologiczny oczyszczalni po modernizacji

Poniższy schemat ilustruje obecny układ technologiczny szczecineckiej oczyszczalni.

image001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myślę, że najlepszym sposobem na przekazanie Państwu informacji dotyczących oczyszczalni przed modernizacją i po modernizacji będą fotografie ilustrujące stan poszczególnych elementów oczyszczalni w tych dwóch fazach.

Komory odgazowania kolektora A i B

Komory odgazowania stanowią obiekty istniejące. W ramach prowadzonych robót nie zmieniono funkcji technologicznej obiektów, a jedynie wykonano ich remont.

Przed modernizacją / Po modernizacji

image004

image003

 

 

 

 

 

 

 

Stacja zlewna ścieków dowożonych

W celu zapewnienia możliwości zorganizowanego i kontrolowanego przyjmowania na oczyszczalnię ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi zastosowano stację zlewną zintegrowaną z poziomym piaskownikiem.Ścieki przyjmowane na stacji zlewnej tłoczone są alternatywnie albo do zbiornika ścieków dowożonych albo na początek układu oczyszczania (przed kraty).Jest to obiekt nowopowstały, wcześniej na oczyszczalni był tylko punkt zlewny ścieków dowożonych.

image005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompownia główna ścieków

W ramach modernizacji przeprowadzono wymianę istniejących pomp i armatury.Dodatkowo bezpośrednio w komorze czerpnej zainstalowano pompę zapewniającą możliwość przetłoczenia ścieków pogody deszczowej.

Pompownia główna przed modernizacją / Pompownia główna po modernizacji

image007

image006

 

 

 

 

 

 

Pompy przed modernizacją i…. po modernizacji

image009

image008

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek krat

Obiekt istniejący, rozbudowany, w którym zamontowano dwie kraty z hermetyczną obudową. Zamontowane kraty służą do wydzielenia ze strumienia napływających ścieków części stałych, tzw. skratek. W budynku zainstalowano też dwa urządzenia do automatycznego pobierania prób ścieków surowych – dopływających do oczyszczalni i oczyszczonych – odprowadzanych do środowiska i pozostawiono istniejący separator piasku.

Budynek krat przed modernizacją / Budynek krat po modernizacji

image010

image011

 

 

 

 

 

 

 

Kraty mechaniczne przed modernizacją / Kraty mechaniczne po modernizacji

image013

image012

 

 

 

 

 

 

 

Piaskownik

Obiekt istniejący zmodernizowany, zainstalowano w nim pompy do ewakuacji piasku na wózku jezdnym wraz z prowadnicami i rurociągami tłocznymi. Ponadto w komorze, do której usuwany jest piasek zamontowano pompę oraz wykonano ruszt napowietrzający.

Przed modernizacją / Po modernizacji

image014 image015

 

 

 

 

 

 

 

Komora rozdziału, osadniki wstępne

Osadniki wyposażone zostały w łańcuchowe zgarniacze osadu i części pływających. Służą do usuwania zawiesin poprzez zapewnienie odpowiednio wolnego przepływu laminarnego ścieków, który pozwala opaść zawiesinom o masie niewiele większej od wody. Sedymentujący osad wstępny jest w etapie końcowym odprowadzany do komory fermentacyjnej.

Komora rozdziału przed modernizacją / Komora rozdziału po modernizacji

image017

image016

 

 

 

 

 

 

 

 

Osadniki wstępne przed modernizacją / Osadniki wstępne po modernizacji

image018

image019

 

 

 

 

 

 

 

Odtłuszczacz

Odtłuszczacz jest nowo wybudowanym obiektem w postaci dwukomorowego żelbetowego zbiornika. Z komory rozprężnej ścieki rozdzielane są do dwóch komór przepływowych z rusztem napowietrzającym zamontowanym w dnie. Doprowadzenie powietrza ma za zadanie zintensyfikowanie wydzielania tłuszczy oraz ma zapobiegać osiadaniu zawiesin. Każda z komór wyposażona jest w podłużną kieszeń w której zbiera się tłuszcz. Tłuszcz jest zgarniany zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków i przez zastawki przelewowe dostarczany do komory zbiorczej tłuszczy skąd trafia do komory fermentacyjnej.

image020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyżej w bardzo dużym skrócie opisałam Państwu pierwszy stopień oczyszczania ścieków, podczas którego usuwane są zanieczyszczenia nierozpuszczalne przy pomocy krat, zawiesiny łatwo opadające przy pomocy piaskowników, tłuszcze i oleje są wydzielane w odtłuszczaczu, a drobne zawiesiny organiczne w osadnikach wstępnych.

Proces wydzielania skratek i separacji piasku oraz tłuszczu nosi nazwę mechanicznego oczyszczania ścieków i jest etapem przygotowawczym do oczyszczania biologicznego, które zachodzi w reaktorach biologicznych przy wykorzystaniu mikroorganizmów tworzących biologiczny osad czynny.