Historia

 

Powstanie Spółki
W roku 1990, po powstaniu samorządów terytorialnych, Gmina Miejska Szczecinek dokonała podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, najpierw obszarowego przez wydzielenie z przedsiębiorstwa majątku z terenu Gmin: Biały Bór, Bobolice i Czaplinek a następnie branżowego: produkcja wody i oczyszczanie ścieków, oczyszczanie miasta i gospodarka odpadami oraz gospodarka mieszkaniami.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku powstało 5 sierpnia 1992 r. z przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w trzy niezależne spółki zajmujące się: dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, oczyszczaniem miasta oraz zasobami mieszkaniowymi.
Podstawowym przedmiotem działania spółki jest produkcja i dostawa wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Spółka jest monopolistą na rynku, w istotny sposób wpływa na jakość środowiska.

Rozwój Spółki
Spółka od początku swojego istnienia działała na rynku lokalnym i zaspakajała potrzeby czterdziestotysięcznego miasta Szczecinek.  Od 2006 roku PWiK sp. z o.o. objęła dodatkowo zasięgiem działania Gminę Szczecinek, Gminę Biały Bór, Gminę Borne Sulinowo, Gminę Barwice oraz Gminę Grzmiąca stając się jedynym wyspecjalizowanym dostawcą dla 80.000 osób na rozległym obszarze powiatu szczecineckiego. Spółka przejęła majątek miast i gmin wydając w zamian udziały 6 Wspólnikom Spółki.

Zmiany struktury organizacyjnej Spółki
W dniu 26 lipca 2010 roku Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 19/2010 wydanego na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 11/2010 z dnia 30.06.2010 roku został wprowadzony nowy regulamin organizacyjny Spółki. Zmiany zostały wprowadzone przede wszystkim w zakresie wcześniejszego działu transportu i zaopatrzenia- obecnie dział logistyki z wydzieloną sekcją inwestycji wewnętrznych i remontów. Dokonano też likwidacji działu inwestycji i remontów, a wydzielona sekcja inwestycji FS została podporządkowana bezpośrednio Wiceprezes Zarządu.

Na podstawie Zarządzenia nr 2/2013 Prezesa Zarządu z dnia 22 stycznia 2013 roku z dniem 1 maja 2013 roku zmieniła się struktura organizacyjna. Głównym powodem zmiany było zakończenie realizacji Projektu ” Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty”. W chwili obecnej Prezes Zarządu sprawuje nadzór nad pionem finansowo-ekonomicznym, Kadrami, Działem Logistyki oraz Działem Organizacji zaś Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds. Technicznych nadzoruje służby techniczne oraz pracowników pionu inwestycyjnego. Więcej informacji o zmianach w zakładce O Spółce/ Struktura Organizacyjna.

Status prawny

Uchwałą Rady Miejskiej w Szczecinku z dnia 2 grudnia 1991 roku przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność gospodarczą w formie spółki pod nazwą: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 1992 roku.
Rejestracja Spółki przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy – Sekcja Rejestrowa w Koszalinie nastąpiła w dniu 5 sierpnia 1992 roku.
Na wniosek Zarządu, Spółka przerejestrowana została przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców. Wpisu do tego Rejestru dokonano 13.02.2002 roku po numerem KRS:0000090182.
Udziały Spółki objęte są przez Wspólników: Miasto Szczecinek, Gminę Barwice, Gminę Biały Bór, Gminę Borne Sulinowo, Gminę Grzmiąca i Gminę Szczecinek.
PWiK Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych i Umowę Spółki określoną w akcie notarialnym z 10.06.1992 roku, z późniejszymi zmianami wniesionymi do Umowy Spółki.

Zapraszamy do zapoznania się z historią Spółki oraz jej bieżącą działalnością ( prezentacja poniżej):

http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/15851271

 

historia