Przedmiot działalności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw, odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.
Przedmiotem działania Spółki w zgodnie z Umową Spółki z dnia 18 czerwca 2008 roku jest:
1.Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowych

2.Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

3.Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

4.Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

5.Roboty budowlane specjalistyczne

6.Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

7.Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

8.Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

9.Transport drogowy towarów

10.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

11.Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne

12. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną.


Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenach: Miasta Szczecinek, Gminy Barwice, Gminy Biały Bór, Gminy Borne Sulinowo oraz Gminy Grzmiąca. Dodatkowo spółka świadczy usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Szczecinek.
Misją PWiK sp. z o.o. jest dostarczanie Klientom wody o wysokich walorach smakowych z zachowaniem norm sanitarnych oraz oczyszczanie ścieków do parametrów dopuszczalnych, w celu ochrony środowiska naturalnego.