Zakres badań

Wykaz metod fizykochemicznych dostępnych w laboratorium

Parametr Metoda

Matryca

Zakres

Jednostka

Uwagi do metody

Stężenie azotu ogólnego PB 3.9. wyd. 4 z dn. 05.12.2017

S, W

3,00-400

mg/l

N, NNR

Stężenie azotu amonowego PB 3.13 wyd. 2 z 01.09.2011

S*

0,20-130

mg/l

A, NNR

Stężenie azotu azotanowego PB.3.18 wyd. 1 z 01.06.2012

S*

3,00-35,0

mg/l

A, NR

Stężenie azotu azotynowego PB.3.17 wyd. 1 z 01.06.2012

S*

0,02-0,600

mg/l

N, NNR

Stężenie jonu amonowego PB 3.13 wyd. 2 z 01.09.2011

W

0,26-167

mg/l

A, Z

Stężenie azotanów PB.3.18 wyd. 1 z 01.06.2012

W

13,5-155

mg/l

A, Z

Stężenie azotynów PB.3.17 wyd 1 z 01.06.2012

W

0,05-2,00

mg/l

N

Stężenie azotynów PN-EN 26777:1999

W, S

0,03-0,50

mg/l

N, Z

Stężenie chloru wolnego PB 3.21 wyd. 2 z dn. 05.12.2016r. W 0,20 – 3,0 mg/l A,Z
Stężenie chloru ogólnego, związanego (z obliczeń) PB 3.21 wyd. 2 z dn. 05.12.2016r.

W

0,20 – 3,0

mg/l

A

BZT5 PN-EN 1899-1 :2002

W,S

3-6000

mg/l

A R

BZT5 PN-EN 1899-2 :2002

W,S

0,5-6,0

mg/l

A R

BZT5 PB.3.15 wyd.2 z 17.12.2009r.

W, S*

0,5-3000

mg/l

A, NR

Stężenie chlorków PN-ISO 9297:1994

W,S

 5-2000

mg/l

A, R, Z

ChZT PN-EN 15705:2005

W,S

5,00-4000

mg/l

A, R

Zawartość substancji ekstrahujących się eterem naftowym PN-86/C-04573/01

S

5-1000

mg/l

A

Stężenie fosforu ogólnego PB 3.10 wyd. 3 z 01.06.2012

W,S*

0,30-400

mg/l

A, NR

Stężenie formaldehydu PB 3.20 wyd. 1 z dn. 24.02.2015r

S

0,50-10,0

mg/l

N, NNR

Stężenie LKT Hach Lange LCK 365

S,O

50-2500

mg/l

N

Mętność PN-EN ISO 7027-1: 2016-09

W

0,50-800

NTU

A, Z

Stężenie manganu PN-92/C-04590/02

W

0,030-0,500

mg/l

A, Z

Stężenie żelaza ogólnego PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06

W,S

0,030-20,0

mg/l

A, Z, R

pH PN-EN ISO 10523:2012

W,S

4,0-10,0

pH

A, Z, R

pH PN-EN 12176:2004

O

4,0 -10,0

pH

N, R

Przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999

W,S

150-12 850

µS/cm

A, Z, R

Stężenie siarczanów PB 3.19 wyd. 1 z dn. 20.02.2015r.

W,S*

75-900

mg/l

N, NNR

Zawiesina ogólna PN-EN 872:2007 +Ap1:2007

W,S

5,0-3000

mg/l

A, R

Stężenie fosforu ogólnego PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010
+Ap2:2010

S

0,30 – 30

mg/l

A, R

Zawiesina łatwoopadająca PN-C-04559-03:1972

S

0,05-1000

ml/l

N, R

Sucha masa/pozostałość PN-EN 12880:2004

O

%, mg/kg

N, R

Części organiczne PN-EN 12879:2004

O

%

N, R

Części mineralne PN-EN 12879:2004

O

%

N, R

Indeks osadu PN-C-04616-03:1975

O

ml/g

N

Twardość ogólna PN-ISO 6059:1999

W

10-500

mg/l CaCO3

A, Z

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) PN-EN ISO 8467:2001 W 0,5-10 mg/l A, Z
Barwa PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 met. C

W,S

5-70

mgPt/l

N, Z

Zasadowość PN-EN ISO 9963-1:2001

W

0,4-20

mmol/l

N

Temperatura PN-C-04584:1977

W, S

4 – 40

°C

A

Smak PN-EN 1622:2006

W

TFN

N, Z

Zapach PN-EN 1622:2006

W

TON

N, Z

Pobieranie próbek wody do badań fizykochemicznych PN-ISO 5667-4:2003
PN-ISO 5667-5:2003
PN-ISO 5667-6:2003

W

A

Pobieranie próbek ścieków do badań fizykochemicznych PN-ISO 5667-10:1997

S

A

Wykaz metod mikrobiologicznych dostępnych w laboratorium:

Parametr

Metoda

Matryca

Zakres

Jednostka

Uwagi do metody

Obecność i liczba enterokoków  PN-EN ISO 7899-2:2004

W, K

>1

jtk/100 ml

A, R, Z

Obecność i liczba gronkowców koagulazododatnich PN-Z-11001-3:2000 zał. A

WB

>1

jtk/100 ml

A, R

Ogólna liczba mikroorg.
na agarze odżywczym w 22°C po 72h
PN-EN ISO 6222:2004

W

>1

jtk/1 ml

A, R, Z

Ogólna liczba mikroorg.
na agarze odżywczym w 36°C po 48h
PN-EN ISO 6222:2004

W, WB

>1

jtk/1 ml

A, R, Z

Obecność i liczba bakterii grupy coli
i E. coli
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04
W, WB > 1 jtk/100 ml/
250 ml
N, R, Z
Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli
i E.coli
PN-EN ISO 9308-2:2014-06

W, WB

>1

NPL/100 ml

A, R, Z

Obecność i liczba E.coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04

K

>1

jtk/100 ml

N, R, Z

Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli
i E.coli
PN-EN ISO 9308-2:2014-06

K

>1

NPL/100 ml

A, NNR

Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa PN-EN ISO 16266:2009

W, WB

>1

jtk/100 ml/
250 ml

A, R, Z

 Obecność i liczba Legionella sp.  PN-EN ISO 11731-2:2008  W, WB > 1  jtk/100 ml/ 1000 ml  A, R, Z
Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych PN-EN ISO 19458:2007 W, WB, K A, Z

Zastosowane skróty: W – woda, K – woda w kąpieliskach, WB – woda z basenów, S – ścieki, O – osady ściekowe, A – metoda badawcza akredytowana Zakres akredytacji nr AB 901, N- metoda badawcza nieakredytowana, R – metoda referencyjna – wymieniona w mającym zastosowanie przepisie prawa, matryca ze znakiem * – metoda inna niż wymieniona w mającym zastosowanie przepisie prawa, nieprzydatna do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie, NNR – metoda niereferencyjna, nieprzydatna do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie, NR – metoda, dla której laboratorium posiada dowody równoważności uzyskiwanych wyników z metodą referencyjną.