Wysokość taryf

Obciążenie sieci

PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2017-2018:

Taryfy dla Gminy Barwice od 01.05.2017 do 30.04.2018 (aktualizacja z dnia 03.04.2017r.)

Taryfy dla Gminy Biały Bór od 01.05.2017 do 30.04.2018 (aktualizacja z dnia 03.04.2017r.)

Taryfy dla Gminy Borne Sulinowo od 22.05.2017 do 21.05.2018(aktualizacja z dnia 21.04.2017r.)

Taryfy dla Gminy Grzmiąca od 01.05.2017 do 30.04.2018 (aktualizacja z dnia 03.04.2017r.)

Taryfy dla Gminy Szczecinek od 01.05.2017 do 30.04.2018 (aktualizacja z dnia 03.04.2017r.)

Taryfy dla Miasta Szczecinek od 01.05.2017 do 30.04.2018 (aktualizacja z dnia 03.04.2017r.)

Wpłaty należności za wodę i ścieki
Faktury VAT za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wystawiane są w zależności od okresu rozliczeniowego. Faktura przesyłana jest Odbiorcy pocztą (listem zwykłym) lub doręczana przez pracownika Spółki.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym na fakturze.
Zapłaty należy dokonać w kasie (punkt kasowy ul. Cieślaka 6 b w Szczecinku – budynek ZGM TBS Sp. z o.o.) albo przelewem na rachunek bankowy Spółki. Jako datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółki. W związku z tym przy realizacji należności za pośrednictwem banków i urzędów pocztowych należy uwzględnić czas trwania operacji bankowych. Od wpłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki dokonywane w niżej podanych punktach nie są pobierane dodatkowe opłaty:

  • PUNKT KASOWY w Szczecinku przy ul. Cieślaka 6b w budynku ZGM TBS Sp. z o.o. – punkt czynny od poniedziałku do środy w godz. 07:30- 15:00, w czwartek w godz. 7.30 do 16.30, w piątek w godz. 7.30- 13.30.
  • BANK SPÓŁDZIELCZY w Barwicach ul Bankowa 9, Plac Wolności 12;
  • BANK SPÓŁDZIELCZY w Białym Borze ul. Żymierskiego 13;
  • BANK SPÓŁDZIELCZY w Grzmiącej ul. Kolejowa 7.