Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2015, Nr 101, poz . 2135 ze zm.), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp, z o.o. z siedzibą w Szczecinku, ul. Bugno 2, zwane dalej ADO.
  2. Dane są przetwarzane przez ADO w celu należytego wypełniania zadań w zakresie wynikającym z ustawy dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2015.139) oraz marketingu usług własnych ADO.
  3. Dane osobowe są przetwarzane przez ADO na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 i. 5.
  4. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom z wyłączeniem przekazania na mocy przepisów prawa.
  5. Właściciel danych ma prawo kontroli swoich danych i ich poprawiania.